ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων» («Master of Business Administration»), το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3685/2008 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα με το ΦΕΚ 1396/τ.Β/07.07.2015.
Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, αλλά και σε επιστημονικές περιοχές όπως η Διεθνής Δραστηριοποίηση των Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Επιχειρηματικότητα κ.ά.
Μέσω του προγράμματος παρέχεται η εξειδίκευση και η διαμόρφωση στελεχών, των πτυχιούχων των Ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), αλλά και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ), έτσι ώστε να αποκτήσουν τις ικανότητες να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα.
Σημαντικός επιμέρους στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία στελεχών με εξειδίκευση στην εξωστρέφεια, κάτι που αποτελεί ζητούμενο,τόσο για την τόνωση και ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας στις σημερινές συνθήκες, όσο και για τη διεθνή δραστηριοποίηση των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση των Επιχειρήσεων»
M.Sc. in Business Administration»)
με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

«Διοίκηση Επιχειρήσεων με γενική Κατεύθυνση» («General MBA»)
«Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες» («ΜΒΑ in International Business»)

Το Π.Μ.Σ. παρέχει δύο διαφορετικές διάρκειες σπουδών.
Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, με χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε. το ένα έτος (13 μήνες), που περιλαμβάνει δύο (2) περιόδους μαθημάτων και μία περίοδο εκπόνησης εργασίας.

Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, με χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε. τα δύο (2) έτη, (20 μήνες) που περιλαμβάνουν τρεις (3) περιόδους μαθημάτων και μία περίοδο εκπόνησης εργασίας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνώριση πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ).
Μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ. και φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων τους και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.

Νέα του ΜΒΑ !!!


Νέα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτ. φοιτητές 2016-17!
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 25/7/16-30/9/16

Έντυπα προκήρυξης!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ ΜΒΑ ΑΤΕΙΘ 2015-16

3/6/16 ώρα 19:00 "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ"

7/6/16 ώρα 19:00 "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ"

10/6/16 ώρα 19:00 "ΑΛΛΑΓΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

11/6/16 ώρα 12:00 "ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ"

 

Alexander  Technological Educational Institute of Thessaloniki - Department of Business Administration - Post Graduate Studies - MSc in Business Administration (MBA)
  
 ΑΡΧΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΒΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΥΠΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
IMPORTANT LINKS


Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

School of Business Administration and Ec.

Department of Business Administration

http://www.mkt.teithe.gr/iccmi2016/