ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΒΑ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ 2018-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2018-2019

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: "Διοίκηση των Επιχειρήσεων-Master of Business Administration", σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
ΔΦ 15/2600 (ΦΕΚ 2582 /τ.Β'/03.07.2018) και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Το ΠΜΣ λειτουργεί επιτυχώς από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (ΦΕΚ 1396/τ.Β/07.07.2015), και η παραπάνω απόφαση αφορά την έγκριση επανίδρυσής του

Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο "Διοίκηση των Επιχειρήσεων-Master of Business Administration" με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

i) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με γενική κατεύθυνση (Master of Business Administration: General M.B.A.)
iΙ) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (M.B.Α. - International Business )

Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα αλλά δύνανται να διδάσκονται και στην Αγγλική.
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση των μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Η ελάχιστη διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας. Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά 90 ECTS.


Για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 θα γίνουν δεκτοί συνολικά 40 φοιτητές.


Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων: 03/09/2018-01/10/2018Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.840,00 €

Δικαιούχοι και διαδικασία απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης
Ποσοστό έως τριάντα τοις εκατό (30%) το πολύ επί του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης δικαιούνται να αιτηθούν οι φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα), και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, το οποίο καθορίζεται με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Δεν δικαιούνται απαλλαγή όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.
Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ.

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνώριση πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ).
Προϋπόθεση για την επιλογή, αποτελεί και η επαρκής γνώση (τουλάχιστον επίπεδο Β2) μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, πέραν αυτής της Ελληνικής.
Μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση στο ΠΜΣ και φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων τους και εκκρεμεί ΅όνο η ορκωμοσία τους. Για να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής οι φοιτητές αυτοί απαιτείται να καταθέσουν πιστοποιητικό από την γραμματεία του Τμήματός τους, στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης των σπουδών τους καθώς και ο βαθμός του πτυχίου τους. Η μόνη εκκρεμότητα μπορεί να είναι η ορκωμοσία. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά από την προσκόμιση αντιγράφου του πτυχίου τους.
Για την τελική επιλογή των φοιτητών εκτιμώνται ακαδημαϊκά κριτήρια, στα οποία περιλαμβάνονται (α) Ο βαθμός του πτυχίου, (β) Η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., (γ) Η επίδοση σε διπλωματική εργασία όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, (δ) Η σχετική ερευνητική δραστηριότητα, (ε) Η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου και (στ) η εκτίμηση της επιτροπής από τη συνέντευξη των υποψηφίων.

Αίτηση & Δικαιολογητικά υποψηφίων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

Α. Αίτηση Υποψηφιότητας
Υποβάλλεται σε Ηλεκτρονική και Έντυπη μορφή
" Ηλεκτρονικά μέχρι 01/10/2018, στο Ε-mail του Μεταπτυχιακού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: mba@teithe.gr

" Κατάθεση σε έντυπη μορφή, είτε προσωπικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ είτε με ταχυδρομική επιστολή και με την ένδειξη "Για το MBA"στο εξωτερικό του φακέλου αποστολής, μέχρι 8/10/2018 (ισχύει η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου) στην παρακάτω διεύθυνση:

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γραμματεία ΠΜΣ στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων
Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 574 00 Σίνδος, Θεσσαλονίκη


Β. Ηλεκτρονικός Φάκελος Δικαιολογητικών
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα αποσταλούν αρχικά μόνον σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι 01/10/2018, στο Ε-mail του Μεταπτυχιακού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: mba@teithe.gr

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και την ανακοίνωση του πίνακα των επιτυχόντων, οι τελευταίοι θα πρέπει να προσκομίσουν τις συστατικές επιστολές και όλα τα πρωτότυπα ή τα επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές αντίγραφα των δικαιολογητικών που έχουνκαταθέσει σε ηλεκτρονική μορφήπροκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο ΠΜΣ. Επιτυχόντες που δεν θα προσκομίσουν παραπάνω δεν θα γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ.

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Δικαιολογητικών, απαιτείται να περιέχει τα παρακάτω:
Β1. α) Αντίγραφο Πτυχίου ή β) βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν η οποία αναφέρει ότι ο υποψήφιος έχει περατώσει τις σπουδές του, τον βαθμό πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας ή γ) βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους τελείωσαν τις σπουδές τους στο εξωτερικό.
Β2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
Β3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
Β4. Τεκμηρίωση της επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή άλλης Γλώσσας), και για τους αλλοδαπούς της Ελληνικής.

Η επαρκής γνώση π.χ. στα Αγγλικά πιστοποιείται ΅ε έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) Αναγνωρισμένο από το κράτος αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας. Για τον τρόπο απόδειξης της γλωσσομάθειας, όπως και για τα αναγνωρισμένα ανά επίπεδο γλωσσομάθειας πιστοποιητικά, οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν στη σχετική ενότητα "ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ", η οποία περιλαμβάνεται σε όλες τις πρόσφατες προκηρύξεις διαγωνισμών του ΑΣΕΠ και αποτελεί προσάρτημα και της παρούσης πρόσκλησης.
β) Κατοχή αποδεικτικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου μεγαλύτερου του Β2, που υπερκαλύπτει την απαιτούμενη γνώση και ως εκ τούτου γίνεται δεκτό, σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει αποδεικτικό επιπέδου Β2.
γ) Εξετάσεις TOELFμε ελάχιστο βαθμό 180), ή εξετάσεις IELTS (με ελάχιστο βαθμό 6) ή άλλο σχετικό.
δ) Κατοχή ξενόγλωσσου βασικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος, στο οποίο η γλώσσα διδασκαλίας ήταν η Αγγλική
ε) Προσωπική συνέντευξη (συμπληρωματικά).

Για τους αλλοδαπούς φοιτητές η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται ΅ε πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στα Ελληνικά του ΥΠΕΠΘ ή άλλων φορέων αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ.

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Δικαιολογητικών δύναται να περιέχει κάποια ή και όλα από τα παρακάτω δικαιολογητικά που ενισχύουν την υποψηφιότητα ενός αιτούντα για το ΠΜΣ:

Γ1. Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής Εργασίας, σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Γ2. Αντίγραφο δεύτερου πτυχίου.
Γ3. Συστατικές επιστολές (έως 2, σε χωριστούς, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους φακέλους)
Γ4. Κατοχή πτυχίων στην Αγγλική γλώσσα ανώτερου επιπέδου από αυτό που συνιστά την προϋπόθεση συμμετοχής.
Γ5. Καλή γνώση ξένων γλωσσών πέραν τις προαπαιτούμενης Αγγλικής γλώσσας.
Γ6. Συναφείς Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων).
Γ7. Αποδεικτικά συναφούς ερευνητικής εμπειρίας (συμμετοχή σε ερευνητικά έργα κ.λπ.)
Γ8. Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα, στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εργοδότη, το είδος της εργασίας, και το ακριβές διάστημα απασχόλησης.
Γ9. Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.
Γ10. Διακρίσεις.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος (σε μορφή .zip) θα έχει τον τίτλο:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΒΑ _ Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου
Τα δικαιολογητικά Β1 - Β4, που συνιστούν τα ελάχιστα κριτήρια για να μετέχει ο υποψήφιος στη διαδικασία επιλογής θα αποθηκευτούν σε μορφή αρχείων .pdf, και θα έχουν τα παρακάτω ονόματα.

B1_ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ_ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΦΗΦΙΟΥ.pdf
Β2_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ_ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΦΗΦΙΟΥ.pdf
Β3_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ_ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.pdf
Β4_ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ_ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.pdf

Για τα επιπλέον δικαιολογητικά, δημιουργείστε και αποθηκεύστε με το όνομα, Γ_ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.pdf, μία κατάσταση στην οποία θα παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των επιπλέον προσόντων, ακολουθώντας την παραπάνω αρίθμηση.

Για παράδειγμα
Γ1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τίτλος, βαθμολογία.
Γ2 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ
Τίτλος πτυχίου, Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Βαθμός, Έτος απόκτησης

Γ 6.1 Στοιχεία 1ης δημοσίευσης
Γ6.2 Στοιχεία 2ης δημοσίευσης


Διαδικασία Επιλογής - Εγγραφή Φοιτητών
Η Επιτροπή Επιλογής
α) Καταρτίζει κατ' αρχάς έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση
β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν προσδιορισθεί από τη ΣΕΣ του ΠΜΣ
γ) Καλεί και διεξάγει συνέντευξη στους υπόλοιπους υποψηφίους
δ) Διεξάγει όποιες εσωτερικές εξετάσεις έχουν κριθεί απαραίτητες για τους υποψηφίους
ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (10 ημερών) αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο ΠΜΣ αφού πρώτα αποδεχθούν τους όρους λειτουργίας του.
Η ΅η απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί ΅ε άρνηση αποδοχής. Σε περίπτωση αρνήσεων η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης υποψηφίους. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στη γραμματεία του ΠΜΣ προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο του Τμήματος (mba.teithe.gr) ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΒΑ) στο mail: mba@teithe.gr.

Θεσσαλονίκη 1/9/2018 Ο Διευθυντής του ΠΜΣ


Χρήστος Σαρμανιώτης
Καθηγητής

Έντυπα:


ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Alexander  Technological Educational Institute of Thessaloniki - Department of Business Administration - Post Graduate Studies - MSc in Business Administration (MBA)
  
 ΑΡΧΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΒΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΥΠΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
IMPORTANT LINKS


Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

School of Business Administration and Ec.

Department of Business Administration